Welkom
bij praktijk Isachee

Isachee is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeer ik jou over het gebruik van je persoonsgegevens binnen de diensten van Isachee. De wettelijke regels ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens worden uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AGV).

Contactgegevens:

Olof Palmelaan 12

e.reading@kpnplanet.nl

telefoon: 0598-632204

KvK 01173698

BTW nr : NL001443195B06

Persoonsgegevens die Isachee verwerkt:

Isachee verwerkt jouw persoonsgegevens omdat jij gebruik maakt van diensten van Isachee. Hieronder vindt jij een overzicht van de persoonsgegevens die Isachee verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Minderjarigen

Wanneer men 16 jaar of jonger is mag alleen persoonsgegevens aan mij worden verstrekt indien de ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze privacyverklaring hebben gelezen en mij hiervoor namens de minderjarige toestemming geeft. Mijn diensten zijn bedoeld voor meerderjarige personen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Isachee persoonsgegevens verwerkt.

Isachee verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;

Isachee verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Isachee deelt alleen jou persoonsgegevens met jou toestemming als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Jij hebt het recht om jou persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens door Isachee en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jou persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jou toestemming of bezwaar op de verwerking van jou persoonsgegevens sturen naar e.reading@kpnplanet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouw is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jou pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jou privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jou verzoek.

Isachee wil u er tevens op wijzen dat jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Isachee persoonsgegevens beveiligd en bewaard:

Isachee neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jou gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij of via e.reading@kpnplanet.nl

Isachee bewaart jou persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jou gegevens worden verzameld.

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Versie 21– d.d. 22-11-2020
E-mailen
Bellen
Map
Info